ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب React: The Comprehensive Guide

دانلود کتاب واکنش: راهنمای جامع

React: The Comprehensive Guide

مشخصات کتاب

React: The Comprehensive Guide

ویرایش: 
نویسندگان: ,  
سری: 
ISBN (شابک) : 2265417157, 9781493224401 
ناشر: Rheinwerk Publishing Inc. 
سال نشر: 2024 
تعداد صفحات: 675 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 28,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 6


در صورت تبدیل فایل کتاب React: The Comprehensive Guide به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب واکنش: راهنمای جامع نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی



فهرست مطالب

Notes on Usage
Table of Contents
 Foreword
 Preface
   Structure of the Book
   Download the Code Samples
   Acknowledgments
1  Getting Started with React
  1.1  What Is React?
   1.1.1  Single-Page Applications
   1.1.2  The Story of React
  1.2  Why React?
  1.3  The Most Important Terms and Concepts of the React World
   1.3.1  Components and Elements
   1.3.2  Data Flow
   1.3.3  The Renderer
   1.3.4  The Reconciler
  1.4  A Look into the React Universe
   1.4.1  State Management
   1.4.2  The Router
   1.4.3  Material UI
   1.4.4  Jest
  1.5  Thinking in React
   1.5.1  Decomposing the UI into a Component Hierarchy
   1.5.2  Implementing a Static Version in React
   1.5.3  Defining the Minimum UI State
   1.5.4  Defining the Location of the State
   1.5.5  Modeling the Inverse Data Flow
  1.6  Code Examples
  1.7  Summary
2  The First Steps in the Development Process
  2.1  Quick Start
   2.1.1  Initialization
   2.1.2  TypeScript Support
  2.2  Playgrounds for React
   2.2.1  CodePen: A Playground for Web Development
   2.2.2  A React Project on CodePen
  2.3  Local Development
  2.4  Getting Started with Developing in React
   2.4.1  Requirements
   2.4.2  Installing Create React App
   2.4.3  Alternatives to Create React App
   2.4.4  React Scripts
   2.4.5  Server Communication in Development Mode
   2.4.6  Encrypted Communication during Development
  2.5  The Structure of the Application
  2.6  Troubleshooting in a React Application
  2.7  Building the Application
  2.8  Summary
3  Basic Principles of React
  3.1  Preparation
   3.1.1  Tidying Up the Application
  3.2  Getting Started with the Application
   3.2.1  The index.jsx File: Renderingthe Application
   3.2.2  The App.jsx File: The Root Component
  3.3  Function Components
   3.3.1  One Component per File
  3.4  JSX: Defining Structures in React
   3.4.1  Expressions in JSX
   3.4.2  Iterations: Loops in Components
   3.4.3  Conditions in JSX
  3.5  Props: Information Flow in an Application
   3.5.1  Props and Child Components
   3.5.2  Type Safety with PropTypes
  3.6  Local State
  3.7  Event Binding: Responding to User Interactions
   3.7.1  Responding to Events
   3.7.2  Using Event Objects
  3.8  Immutability
   3.8.1  Immer in a React Application
  3.9  Summary
4  A Look Behind the Scenes: Further Topics
  4.1  The Lifecycle of a Component
  4.2  The Lifecycle of a Function Component with the Effect Hook
   4.2.1  Mount: The Mounting of a Component
   4.2.2  Update: Updating the Component
   4.2.3  Unmount: Tidying Up at the End of the Lifecycle
  4.3  Server Communication
   4.3.1  Server Implementation
   4.3.2  Server Communication via the Fetch API
   4.3.3  Things to Know about Server Communication
   4.3.4  Server Communication with Axios
  4.4  Container Components
   4.4.1  Swapping Out Logic to a Container Component
   4.4.2  Integrating the Container Component
   4.4.3  Implementing the Presentational Component
  4.5  Higher-Order Components
   4.5.1  A Simple Higher-Order Component
   4.5.2  Integrating a Higher-Order Component in the BooksList Component
   4.5.3  Integrating the Higher-Order Component
  4.6  Render Props
   4.6.1  Alternative Names for Render Props
   4.6.2  Integrating the Render Props into the Application
  4.7  Context
   4.7.1  The Context API
   4.7.2  Using the Context API in the Sample Application
  4.8  Fragments
  4.9  Summary
5  Class Components
  5.1  Class Components in React
  5.2  Basic Structure of a Class Component
  5.3  Props in a Class Component
   5.3.1  Defining Prop Structures Using PropTypes
   5.3.2  Default Values for Props
  5.4  State: The State of the Class Component
   5.4.1  Initializing the State via the State Property of the Class
   5.4.2  Initializing the State in the Constructor
  5.5  The Component Lifecycle
   5.5.1  Constructor
   5.5.2  “getDerivedStateFromProps”
   5.5.3  “render”
   5.5.4  “componentDidMount”
   5.5.5  “shouldComponentUpdate”
   5.5.6  “getSnapshotBeforeUpdate”
   5.5.7  “componentDidUpdate”
   5.5.8  “componentWillUnmount”
   5.5.9  Unsafe Hooks
  5.6  Error Boundaries
   5.6.1  Logging Errors Using “componentDidCatch”
   5.6.2  Alternative Representation in Case of an Error with “getDerivedStateFromError”
  5.7  Using the Context API in a Class Component
  5.8  Differences between Function and Class Components
   5.8.1  State
   5.8.2  Lifecycle
  5.9  Summary
6  The Hooks API of React
  6.1  A First Overview
   6.1.1  The Three Basic Hooks
   6.1.2  Other Components of the Hooks API
  6.2  “useReducer”: The Reducer Hook
   6.2.1  The Reducer Function
   6.2.2  Actions and Dispatching
   6.2.3  Asynchronicity in the Reducer Hook
  6.3  “useCallback”: Memoizing Functions
  6.4  “useMemo”: Memoizing Objects
  6.5  “useRef”: References and Immutable Values
   6.5.1  Form Handling Using the Ref Hook
   6.5.2  Caching Values Using the Ref Hook
  6.6  “useImperativeHandle”: Controlling Forward Refs
   6.6.1  Forward Refs
   6.6.2  The Imperative Handle Hook
  6.7  “useLayoutEffect”: The Synchronous Alternative to “useEffect”
  6.8  “useDebugValue”: Debugging Information in React Developer Tools
  6.9  “useDeferredValue”: Performing Updates According to Priority
  6.10  “useTransition”: Lowering the Priority of Operations
  6.11  “useId”: Creating Unique Identifiers
  6.12  Library Hooks
   6.12.1  “useSyncExternalStore”
   6.12.2  “useInsertionEffect”
  6.13  Custom Hooks
  6.14  Rules of Hooks: Things to Consider
   6.14.1  Rule #1: Execute Hooks Only at the Top Level
   6.14.2  Rule #2: Hooks May Only Be Used in Function Components or Custom Hooks
  6.15  Changing over to Hooks
  6.16  Summary
7  Type Safety in React Applications with TypeScript
  7.1  What Is the Benefit of a Type System?
  7.2  The Different Type Systems
  7.3  Type Safety in a React Application with Flow
   7.3.1  Integration into a React Application
   7.3.2  The Major Features of Flow
   7.3.3  Flow in React Components
  7.4  Using TypeScript in a React Application
   7.4.1  Integrating TypeScript in a React Application
   7.4.2  Configuration of TypeScript
   7.4.3  The Major Features of TypeScript
   7.4.4  Type Definitions: Information about Third-Party Software
  7.5  TypeScript and React
   7.5.1  Adding TypeScript to an Existing Application
   7.5.2  Basic Features
   7.5.3  Function Components
   7.5.4  Context
   7.5.5  Class Components
  7.6  Summary
8  Styling React Components
  8.1  CSS Import
   8.1.1  Advantages and Disadvantages of CSS Import
   8.1.2  Dealing with Class Names
   8.1.3  Improved Handling of Class Names via the “classnames” Library
   8.1.4  Using Sass as CSS Preprocessor
  8.2  Inline Styling
  8.3  CSS Modules
  8.4  CSS in JavaScript Using Emotion
   8.4.1  Installing Emotion
   8.4.2  Using the “css” Prop
   8.4.3  The Styled Approach of Emotion
   8.4.4  Pseudoselectors in Styled Components
   8.4.5  Dynamic Styling
   8.4.6  Other Features of Styled Components
  8.5  Tailwind
  8.6  Summary
9  Securing a React Application through Testing
  9.1  Getting Started with Jest
   9.1.1  Installation and Execution
   9.1.2  Organization of the Tests
   9.1.3  Jest: The Basic Principles
   9.1.4  Structure of a Test: Triple A
   9.1.5  The Matchers of Jest
   9.1.6  Grouping Tests: Test Suites
   9.1.7  Setup and Teardown Routines
   9.1.8  Skipping Tests and Running Them Exclusively
   9.1.9  Handling Exceptions
   9.1.10  Testing Asynchronous Operations
  9.2  Testing Helper Functions
  9.3  Snapshot Testing
  9.4  Testing Components
   9.4.1  Testing the “BooksListItem” Component
   9.4.2  Testing the Interaction
  9.5  Dealing with Server Dependencies
   9.5.1  Simulating Errors during Communication
  9.6  Summary
10  Forms in React
  10.1  Uncontrolled Components
   10.1.1  Handling References in React
  10.2  Controlled Components
  10.3  File Uploads
  10.4  Form Validation Using React Hook Form
   10.4.1  Form Validation Using React Hook Form
   10.4.2  Form Validation Using a Schema
   10.4.3  Styling the Form
   10.4.4  Testing the Form Validation Automatically
  10.5  Summary
11  Component Libraries in a React Application
  11.1  Installing and Integrating Material UI
  11.2  List Display with the “Table” Component
   11.2.1  Filtering the List in the Table
   11.2.2  Sorting the Table
  11.3  Grids and Breakpoints
  11.4  Icons
  11.5  Deleting Data Records
   11.5.1  Preparing a Delete Operation
   11.5.2  Implementing a Confirmation Dialog
   11.5.3  Deleting Data Records
  11.6  Creating New Data Records
   11.6.1  Preparing the Creation of Data Records
   11.6.2  Implementation of the “Form” Component
   11.6.3  Integration of the Form Dialog
  11.7  Editing Data Records
  11.8  Summary
12  Navigating Within an Application: The Router
  12.1  Installation and Integration
  12.2  Navigating in the Application
   12.2.1  The Best Route Is Always Activated
   12.2.2  A Navigation Bar for the Application
   12.2.3  Integrating the Navigation Bar
  12.3  “NotFound” Component
  12.4  Testing the Routing
  12.5  Conditional Redirects
  12.6  Dynamic Routes
   12.6.1  Defining Subroutes
  12.7  Summary
13  Creating Custom React Libraries
  13.1  Creating a Custom Component Library
   13.1.1  Initializing the Library
   13.1.2  The Structure of the Library
   13.1.3  Hooks in the Library
   13.1.4  Building the Library
  13.2  Integrating the Library
   13.2.1  Regular Installation of the Package
  13.3  Testing the Library
   13.3.1  Preparing the Testing Environment
   13.3.2  Unit Test for the Library Component
   13.3.3  Unit Test for the Custom Hook of the Library
  13.4  Storybook
   13.4.1  Installing and Configuring Storybook
   13.4.2  Button Story in Storybook
  13.5  Summary
14  Central State Management Using Redux
  14.1  The Flux Architecture
   14.1.1  The Central Data Store: The Store
   14.1.2  Displaying the Data in the Views
   14.1.3  Actions: The Description of Changes
   14.1.4  The Dispatcher: The Interface between Actions and the Store
  14.2  Installing Redux
  14.3  Configuring the Central Store
   14.3.1  Debugging Using the Redux Dev Tools
  14.4  Handling Changes to the Store Using Reducers
   14.4.1  The Books Slice
   14.4.2  Integration of “BooksSlice”
  14.5  Linking Components and the Store
   14.5.1  Displaying the Data from the Store
   14.5.2  Selectors
   14.5.3  Implementing Selectors Using Reselect
  14.6  Describing Changes with Actions
  14.7  Creating and Editing Data Records 
  14.8  Summary
15  Handling Asynchronicity and Side Effects in Redux
  15.1  Middleware in Redux
  15.2  Redux with Redux Thunk
   15.2.1  Manual Integration of Redux Thunk
   15.2.2  Reading Data from the Server
   15.2.3  Deleting Data Records
   15.2.4  Creating and Modifying Data Records 
  15.3  Generators: Redux Saga
   15.3.1  Installation and Integration of Redux Saga
   15.3.2  Loading Data from the Server
   15.3.3  Deleting Existing Data
   15.3.4  Creating and Modifying Data Records Using Redux Saga
  15.4  State Management Using RxJS: Redux Observable
   15.4.1  Installing and integrating Redux Observable
   15.4.2  Read Access to the Server Using Redux Observable
   15.4.3  Deleting Using Redux Observable
   15.4.4  Creating and Editing Data Records Using Redux Observable
  15.5  JSON Web Token for Authentication
  15.6  Summary
16  Server Communication Using GraphQL and the Apollo Client
  16.1  Introduction to GraphQL
   16.1.1  The Characteristics of GraphQL
   16.1.2  The Disadvantages of GraphQL
   16.1.3  The Principles of GraphQL
  16.2  Apollo: A GraphQL Client for React
   16.2.1  Installation and Integration into the Application
   16.2.2  Read Access to the GraphQL Server
   16.2.3  States of a Request
   16.2.4  Type Support in the Apollo Client
   16.2.5  Deleting Data Records
  16.3  Apollo Client Devtools
  16.4  Local State Management Using Apollo
   16.4.1  Initializing the Local State
   16.4.2  Using the Local State
  16.5  Authentication
  16.6  Summary
17  Internationalization
  17.1  Using react-i18next
   17.1.1  Loading Language Files from the Backend
   17.1.2  Using the Language of the Browser
   17.1.3  Extending the Navigation with Language Switching
  17.2  Using Placeholders
  17.3  Formatting Values
   17.3.1  Formatting Numbers and Currencies
   17.3.2  Formatting Date Values
  17.4  Singular and Plural
  17.5  Summary
18  Universal React Apps with Server-Side Rendering
  18.1  How Does Server-Side Rendering Work?
  18.2  Implementing Server-Side Rendering
   18.2.1  Initializing and Configuring the Server Application
   18.2.2  Implementing the Client-Side Application
   18.2.3  Dynamics in Server-Side Rendering
  18.3  Server-Side Rendering Using Next.js
   18.3.1  Initializing a Next.js Application
   18.3.2  Implementing the Page Component
   18.3.3  Implementing the Server Side
   18.3.4  API Routes in Next.js
  18.4  Summary
19  Performance
  19.1  The Callback Hook
  19.2  Pure Components
  19.3  “React.memo”
  19.4  “React.lazy”: “Suspense” for Code Splitting
   19.4.1  Lazy Loading in an Application
   19.4.2  Lazy Loading with React Router
  19.5  Suspense for Data Fetching
   19.5.1  Installing and Using React Query
   19.5.2  React Query and Suspense
   19.5.3  Concurrency Patterns
  19.6  Virtual Tables
  19.7  Summary
20  Progressive Web Apps
  20.1  Features of a Progressive Web App
  20.2  Initializing the Application
  20.3  Installability
   20.3.1  Secure Delivery of an Application
   20.3.2  The Web App Manifest
   20.3.3  Service Worker in the React Application
   20.3.4  Installing the Application
   20.3.5  Asking the Users
  20.4  Offline Capability
   20.4.1  Integrating Workbox
   20.4.2  Handling Dynamic Data
  20.5  Tools for Development
  20.6  Summary
21  Native Apps with React Native
  21.1  The Structure of React Native
  21.2  Installing React Native
   21.2.1  Project Structure
   21.2.2  Starting the Application
  21.3  Displaying an Overview List
   21.3.1  Static List View
   21.3.2  Styling in React Native
   21.3.3  Search Field for the “List” Component
   21.3.4  Server Communication
  21.4  Debugging in the Simulated React Native Environment
  21.5  Editing Data Records
   21.5.1  Implementing the “Form” Component
  21.6  Publishing
  21.7  Summary
The Author
Index
Service Pages
Legal Notes




نظرات کاربران