ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Python Programming and SQL: 6 Books in 1 Explore Python's Rich Syntax, Dive into SQL's Query Power, and Transform with Real-World Case Studies

دانلود کتاب برنامه نویسی پایتون و SQL: 6 کتاب در 1 سینتکس غنی Python را کاوش کنید، در قدرت پرس و جوی SQL غوطه ور شوید و با مطالعات موردی در دنیای واقعی تغییر شکل دهید.

Python Programming and SQL: 6 Books in 1 Explore Python's Rich Syntax, Dive into SQL's Query Power, and Transform with Real-World Case Studies

مشخصات کتاب

Python Programming and SQL: 6 Books in 1 Explore Python's Rich Syntax, Dive into SQL's Query Power, and Transform with Real-World Case Studies

ویرایش: 
نویسندگان:  
سری: 
 
ناشر: Independently Published 
سال نشر: 2024 
تعداد صفحات: 362 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 49,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 1


در صورت تبدیل فایل کتاب Python Programming and SQL: 6 Books in 1 Explore Python's Rich Syntax, Dive into SQL's Query Power, and Transform with Real-World Case Studies به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب برنامه نویسی پایتون و SQL: 6 کتاب در 1 سینتکس غنی Python را کاوش کنید، در قدرت پرس و جوی SQL غوطه ور شوید و با مطالعات موردی در دنیای واقعی تغییر شکل دهید. نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجیفهرست مطالب

Book 1: Python Basics for Beginners
  CHAPTER 1: Getting Started with Python
   Introduction to Python
   Setting Up Your Python Environment
   Writing Your First Python Program
  CHAPTER 2: Python Syntax and Structure
   Understanding Python Indentation
   Python Variables and Data Types
   Basic Operators in Python
  CHAPTER 3: Flow Control in Python
   Conditional Statements: if, elif, else
   Looping with for and while
   Controlling Loop Flow with break and continue
  CHAPTER 4: Functions and Modules
   Defining and Calling Functions
   Importing Modules and Standard Library
   Lambda Functions and List Comprehensions
  CHAPTER 5: Handling Errors and Exceptions
   Syntax vs. Runtime Errors
   Using try, except, and finally
   Raising Custom Exceptions
Book 2: Advanced Python Techniques
  CHAPTER 1: Object-Oriented Programming in Python
   Introduction to OOP Concepts
   Defining Classes and Methods
   Inheritance and Polymorphism
  CHAPTER 2: Python Data Structures
   Lists, Tuples, and Sets
   Working with Dictionares
   Advanced List Manipulation Techniques
  CHAPTER 3: File Handling in Python
   Reading and Writing Text Files
   Handling CSV and JSON Data
   File Operations: Open, Close, Append
  CHAPTER 4: Python Libraries for Data Science
   Introduction to NumPy and Pandas
   Data Cleaning and Pre-processing
   Visualization with Matplotlib and Seaborn
  CHAPTER 5: Testing and Debugging in Python
   Unit Testing with unittest
   Debugging Techniques in Python
   Performance Optimization Tips
Book 3: SQL Fundamentals
  CHAPTER 1: SQL Basics
   Introduction to SQL and Databases
   Basic SQL Commands: SELECT, INSERT, UPDATE
   Filtering and Sorting Data
  CHAPTER 2: Database Design
   Understanding Database Normalization
   Creating Tables and Defining Relationships
   Using Primary and Foreign Keys
  CHAPTER 3: Advanced SQL Queries
   Utilizing Joins: INNER, LEFT, RIGHT
   Aggregating Data with GROUP BY
   Advanced Filtering with HAVING
  CHAPTER 4: SQL Functions and Sub-queries
   String, Date, and Mathematical Functions
   Using Nested Queries
   Common Table Expressions and Window Functions
  CHAPTER 5: Database Administration
   Basics of Database Maintenance
   Backup and Restore Operations
   Performance Tuning and Optimization
Book 4: Advanced SQL Techniques
  CHAPTER 1: SQL for Data Analysis
   Statistical Functions in SQL
   Data Transformations
   Analytical Functions
  CHAPTER 2: SQL Indexing and Optimization
   Basics of Indexing
   Creating and Managing Indexes
   Query Execution Plans
  CHAPTER 3: Transactions and Concurrency
   Understanding ACID Properties
   Implementing Transactions
   Handling Deadlocks and Concurrency Issues
  CHAPTER 4: Working with Stored Procedures
   Introduction to Stored Procedures
   Creating and Managing Stored Procedures
   Benefits and Use Cases
  CHAPTER 5: Security in SQL
   Database Security Best Practices
   Role-Based Access Control
   Data Encryption and Masking
Book 5: Integrating Python and SQL
  CHAPTER 1: Database Connectivity with Python
   Introduction to Python Database APIs
   Setting Up a Connection
   CRUD Operations Using Python
  CHAPTER 2: Data Manipulation using Pandas and SQL
   Reading SQL Data into Pandas DataFrames
   SQL Operations Using Pandas Queries
   Data Visualization with SQL Data
  CHAPTER 3: Web Development with Python and SQL
   Introduction to Flask and Django
   Setting Up a Database-Driven Web App
   Handling User Data and Sessions
  CHAPTER 4: Automation and Scripting
   Database Backup and Maintenance Scripts
   Data Transformation and ETL Processes
   Scheduling and Automation Techniques
  CHAPTER 5: Building Data Dashboards
   Dashboard Design Principles
   Integrating SQL Data in Dashboards
   Deployment and Sharing
Book 6: Real-world Projects and Case Studies
  CHAPTER 1: Building a Webshop Database
   Designing the Database Schema
   Implementing Product and User Tables
   Handling Transactions and Orders
  CHAPTER 2: A Blog Platform with Python and SQL
   Designing the Blog Database
   Implementing CRUD for Blog Posts
   User Authentication and Authorization
  CHAPTER 3: Data Analytics for an E-commerce Store
   Collecting and Storing Analytics Data
   Analyzing User Behavior with SQL
   Visualizing Sales and Conversion Data
  CHAPTER 4: Inventory Management System
   Setting Up the Inventory Database
   Tracking Product Stocks and Sales
   Generating Inventory Reports
  CHAPTER 5: Social Media Analytics
   Designing a Database for Social Metrics
   Analyzing User Engagement and Trends
   Visualization and Reporting of Insights
نظرات کاربران