ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introduction to Computer Programming with Python

دانلود کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی کامپیوتر با پایتون

Introduction to Computer Programming with Python

مشخصات کتاب

Introduction to Computer Programming with Python

ویرایش: 
نویسندگان:  
سری: 
ISBN (شابک) : 9781998944095, 9781998944088 
ناشر: AU Press, Athabasca University 
سال نشر: 2023 
تعداد صفحات: 500 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 51,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 4


در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Computer Programming with Python به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر برنامه نویسی کامپیوتر با پایتون نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجیفهرست مطالب

Cover
Title Page
Copyright Page
Contents
Chapter 1 Introduction
  Learning Objectives
  1.1 A Brief History of Computers
  1.2 Fundamentals of Computing and Modern Computers
   Number Systems and the Foundation of Computing
   Computability and Computational Complexity
   The Construction of Modern Computers
     Analog Computers
     Digital Computers
     Mechanic-Based Components
     Vacuum Tube–Based Components
     Transistors
     Integrated Circuits and Very Large-Scale Integrated Circuits
  1.3 Programming and Programming Languages
  1.4 Python Programming Language
   The Development and Implementation of Python
   Advantages of Python
   Resources for Python and Python Education
  1.5 Getting Ready to Learn Programming in Python
   Installing and Setting Up the Python Programming Environment
     Installing Python
     Setting Up a Virtual Environment for a Python Project
     Installing Jupyter Notebook
     Installing Visual Studio Code
   Additional Tools Supporting Software Development in Python
     Buildbot
     Trac
     Roundup
  1.6 Getting a Taste of Programming with Python
   Program Interactively with Python Interactive Shell
   Program with VS Code IDE
   Use Jupyter Notebook Within VS Code to Program Interactively
   Write Documentation in Markdown
     Headings
     Paragraphs
     New Lines
     Italic, Bold, and Strikethrough Texts
     Horizontal Rules
     Keyboard Keys
     Unordered Lists
     Ordered Lists
     Definition Lists
     Links
     Links to Internal Sections
     Images
     Blockquotes
     Tables
     Inline Program / Script Code
     Code Block
     Mathematical Formulas and Expressions
     To-Do List
     Escape Sequence for Special Characters
   Programming Interactively with Jupyter Notebook Within VS Code
   Run Python Programs Outside IDE
   Make the Python Program File Executable
   Errors in Programs
  1.7 Essentials of Problem Solving and Software Development
   Design Algorithms to Solve Problems
   Phases of Software System Development
     Phase 1. Understand the Project
     Phase 2. Analyze the Requirements to Identify Computer-Solvable Problems and Tasks
     Phase 3. Design the System
     Phase 4. Implement the System
     Phase 5. Test the System
     Phase 6. Maintain the System
  1.8 Manage Your Working Files for Software Development Projects
   Set Up Git on Your Computer and Version-Control Locally
   Set Up an Account on GitHub and Version-Control with Remote Repositories
  Chapter Summary
  Exercises
  Projects
Chapter 2 Essential Building Blocks of Computer Programs
  Learning Objectives
  2.1 Primary Constructs of Computer Programs in Python
   Vocabulary of the Programming Language
     Rules of Naming Identifiers
     Python Naming Conventions
     Names with Leading and/or Trailing Underscores
     Rules of Scope Resolution for Identifiers
   Simple Data Types
     Signed Integers (int)
     Float (float)
     Boolean (bool)
     Complex (complex)
   Compound Data Types
     String (str)
     List
     Tuple
     Set
     Dictionary
     Object
   Variables and Constants
     Variables
     Built-In Constants
   Operators
     Arithmetic Operators
     Comparison Operators
     Logical Operators
     Bitwise Operators
     Assignment Operators
     Identity Operators
     Sequence Operators
     Membership Operator
   Built-In Functions
   Expressions
  2.2 Higher-Level Constructs of Python Programs
   Structure of Python Programs
   Documentation and Comments
   Simple Statements
     Expression Statement
     Assignment Statement
     print Statement
     input Statement
     assert Statement
     pass Statement
     del Statement
     return Statement
     open Statement
     yield Statement
     raise Statement
     break Statement
     continue Statement
     import Statement
     global Statement
     nonlocal Statement
     help Statement
   Compound Statements
     Code Blocks
     Rules of Indentation
     Rules of Spacing
     if Statement
     if-else Statement
     if-elif Statement
     if-elif-else Statement
     while Statement
     for Statement
     def Statement
     class Statement
     try-except Statement
     with Statement
  Chapter Summary
  Exercises
  Projects
Chapter 3 Flow Control of Statements
  Learning Objectives
  3.1 Selective with the if Statement
  3.2 Single-branch selective with if Statement
  3.3 Multiple-Branch Selective with if-elif-… and if-elif-…-else Statements
  3.4 Iterate with for Statement
   Using break and continue Statements and an else Clause Within Loops
   Common Coding Mistakes with the for Loop
  3.5 Iterate with the while Statement
   Common Coding Mistakes with a while Loop
  3.6 Iterate with for Versus while
  Chapter Summary
  Exercises
  Projects
Chapter 4 Handle Errors and Exceptions in Programs
  Learning Objectives
  4.1 Errors in Your Programs
   Exception
   ArithmeticError
   OverflowError
   ZeroDivisionError
   FloatingPointError
   AssertionError
   AttributeError
   BufferError
   EOFError
   GeneratorExit
   ImportError
   IndexError
   KeyError
   KeyboardInterrupt
   MemoryError
   ModuleNotFoundError
   NameError
   NotImplementedError
   OSError
   BlockingIOError
   ChildProcessError
   ConnectionError
   BrokenPipeError
   ConnectionAbortedError
   ConnectionRefusedError
   ConnectionResetError
   FileExistsError
   FileNotFoundError
   IsADirectoryError
   NotADirectoryError
   PermissionError
   ProcessLookupError
   TimeoutError
   RecursionError
   ReferenceError
   RuntimeError
   StopIteration
   StopAsyncIteration
   SyntaxError
   IndentationError
   TabError
   SystemError
   SystemExit
   TypeError
   UnboundLocalError
   UnicodeError
   UnicodeEncodeError
   UnicodeDecodeError
   UnicodeTranslateError
   ValueError
  4.2 Handling Runtime Errors and Exceptions
  Chapter Summary
  Exercises
Chapter 5 Use Sequences, Sets, Dictionaries, and Text Files
  Learning Objectives
  5.1 Strings
   Methods of Built-In Class str
   Built-In Functions and Operators for Strings
   Constructing and Formatting Strings
   Regular Expressions
  5.2 Lists
  5.3 Tuples
  5.4 Sets
  5.5 Dictionaries
  5.6 List, Set, and Dictionary Comprehension
   List Comprehension
   Set Comprehension
   Dictionary Comprehension
  5.7 Text Files
   Opening and Closing a File
   Write or Append to a File
   Reading from a File
   Update Existing Content of a Text File
   Deleting Portion of a Text File
  Chapter Summary
  Exercises
  Projects
Chapter 6 Define and Use Functions
  Learning Objectives
  6.1 Defining and Using Functions in Python
  6.2 Parameters and Arguments in Functions
  6.3 Recursive Functions
  6.4 Anonymous Functions: lambda Expressions
  6.5 Special Functions: Mapping, Filtering, and Reducing
   Mapping
   Filtering
   Reducing
  6.6 Generators: Turning a Function into a Generator of Iterables
  6.7 Closures: Turning a Function into a Closure
  6.8 Decorators: Using Function as a Decorator in Python
  6.9 Properties of Functions
  Chapter Summary
  Exercises
  Projects
Chapter 7 Object-Oriented Programming with Python
  Learning Objectives
  7.1 Introduction to Object-Oriented Programming (OOP)
   Abstraction
   Information Hiding or Data Encapsulation
   Inheritance
  7.2 Defining and Using Classes in Python
   Inheritance: Subclass and Superclass
   Public, Private, and Protected Members of a Class
   Class Methods
   Static Methods
   Class Attributes
  7.3 Advanced Topics in OOP with Python
   Dunder Methods in Class Definition
   Using Class as Decorator
   Built-In Property() Function and Property Decorator
   Creating a New Class Dynamically and Modify a Defined Class or Instance
   Keeping Objects in Permanent Storage
  Chapter Summary
  Exercises
  Project
Chapter 8 Modules and Packages
  Learning Objectives
  8.1 Creating Modules and Packages
  8.2 Using Modules and Packages
  8.3 Install and Learn About Modules Developed by Others
  8.4 Module for Generating Random Numbers
   Functions for Bookkeeping
   Functions for Generating Random Integers
   Functions for Randomly Generating Float Numbers
   Functions for Randomly Selected Item(s) from Sequences
  8.5 Module for Mathematical Operations
  8.6 Modules for Time, Date, and Calendar
   The Datetime Module
   The Time Module
   The Calendar Module
  8.7 Modules for Data Representation and Exchange
  8.8 Modules for Interfacing Operating Systems and Python Interpreter
   OS Module for Interacting with the Operating System
   The path Submodule from os for Manipulating File Paths
   The sys Module for Interaction Between the Python and Python Interpreter or Python Virtual Machine (PVM)
  8.9 Module for Logging Events During Program Runtime
  8.10 Modules for Playing and Manipulating Audio and Video Files
   winsound
   PyGame
  8.11 Modules for Creating and Manipulating Graphics and Images
   Create Graphics with Tkinter
   Manipulate Images with Pillow
  8.12 Modules for Data Analytics
  Chapter Summary
  Exercises
  Projects
Chapter 9 Develop GUI-Based Applications
  Learning Objectives
  9.1 Terminal-Based Applications Versus GUI-Based Applications
  9.2 Designing and Developing GUI-Based Applications in Python
   Tkinter Module
   tkinter.ttk—Tk-Themed Widgets
  Chapter Summary
  Exercises
  Projects
نظرات کاربران