ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Django Unveiled: Mastering Web Development Excellence: "Unlocking Django's Potential: A Definitive Guide to Web Innovation

دانلود کتاب جنگو رونمایی کرد: تسلط بر تعالی توسعه وب: "باز کردن پتانسیل جنگو: راهنمای قطعی برای نوآوری وب

Django Unveiled: Mastering Web Development Excellence: "Unlocking Django's Potential: A Definitive Guide to Web Innovation

مشخصات کتاب

Django Unveiled: Mastering Web Development Excellence: "Unlocking Django's Potential: A Definitive Guide to Web Innovation

ویرایش: 
 
سری: 
 
ناشر: Independently Published 
سال نشر: 2023 
تعداد صفحات: 248 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 459 Kb 

قیمت کتاب (تومان) : 42,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Django Unveiled: Mastering Web Development Excellence: "Unlocking Django's Potential: A Definitive Guide to Web Innovation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب جنگو رونمایی کرد: تسلط بر تعالی توسعه وب: "باز کردن پتانسیل جنگو: راهنمای قطعی برای نوآوری وب نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجیفهرست مطالب

Introduction to Django: Building Web Applications with Python
  What is Django?
   History of Django
   Why Use Django?
  Setting Up Django
   Installation
   Creating a Django Project
   Django Project Structure
   Running the Development Server
  Django Applications
   Creating a Django App
   Django App Structure
   Django ORM (Object-Relational Mapping)
   Django Views and URLs
   Templates in Django
   Django Admin Panel
   User Authentication and Authorization
   Django Forms
   Deploying Django Applications
   Conclusion
Getting Started with Django: Building Web Applications with Python
  Introduction to Django
   Why Use Django?
  Setting Up Django
   Prerequisites
   Installing Django
   Creating a Django Project
   Exploring the Django Project Structure
   Starting the Development Server
  Creating a Django Application
   Creating a Django App
   Exploring the App Structure
   Defining Models in Django
   Migrating the Database
  Working with Django Views and URLs
   Views in Django
   URL Configuration
  Templates in Django
   Creating Templates
   Using Templates in Views
   Template Syntax
  Django Admin Interface
   Registering Models in Admin
  Conclusion
Creating Virtual Environments in Python
  Introduction to Virtual Environments
   Why Use Virtual Environments?
  Creating Virtual Environments
   Using venv (Python 3)
   Creating a Virtual Environment
   Activating a Virtual Environment
   Deactivating a Virtual Environment
   Using virtualenv (Python 2 and Python 3)
   Installing virtualenv
   Creating a Virtual Environment with virtualenv
   Activating and Deactivating with virtualenv
  Managing Packages in Virtual Environments
   Installing Packages
   Specifying Package Versions
   Freezing Installed Packages
   Installing Packages from requirements.txt
  Using Virtual Environments in Different IDEs
   Using Virtual Environments in PyCharm
   Using Virtual Environments in Visual Studio Code
  Deleting Virtual Environments
  Conclusion
Installing Django: A Comprehensive Guide
  Introduction to Django
  Preparing for Django Installation
   Prerequisites
  Installing Django using pip
   Using pip (Python package manager)
   Installing the Latest Stable Version
   Installing a Specific Version
  Verifying Django Installation
   Check Django Version
  Creating a Django Project
   Using django-admin to Create a Project
   Creating a Project
   Exploring the Project Structure
  Running the Development Server
   Starting the Development Server
   Accessing the Development Server
  Creating a Django App
   Using manage.py to Create an App
   Creating an App
   Exploring the App Structure
  Conclusion
Django: Creating a Project
  Introduction to Django Projects
   Key Components of a Django Project
  Steps to Create a Django Project
   Step 1: Install Django
   Step 2: Use django-admin to Create a Project
   Creating a Project
   Exploring the Project Structure
   Understanding the Project Files
  Starting the Development Server
   Starting the Server
   Accessing the Development Server
  Conclusion
Creating a Django App: Building Modular Web Applications
  Introduction to Django Apps
   Key Characteristics of Django Apps
  Steps to Create a Django App
   Step 1: Ensure You're Inside the Django Project Directory
   Step 2: Use manage.py to Create an App
   Creating an App
   Exploring the App Structure
   Understanding App Components
   Integrating the App into the Project
  Conclusion
Django Views: Handling Requests and Generating Responses
  Understanding Django Views
   Purpose of Views
   Types of Views
  Function-Based Views (FBVs)
   Creating Function-Based Views
   Handling Requests and Generating Responses
  Class-Based Views (CBVs)
   Introduction to Class-Based Views
   Creating Class-Based Views
   Class-Based Views with Template Rendering
  URL Mapping and View Configuration
   URL Configuration in Django
   Defining URL Patterns
   Mapping URLs to Views
  Passing Data to Views
   Accessing Request Data
   Context Data for Rendering Templates
  Conclusion
Django URLs: Routing and Mapping Views
  Understanding Django URLs
   Purpose of URLs
   URL Patterns
  Defining URL Patterns in Django
   URL Configuration in Django
   Creating a URL Configuration
   Mapping URLs to Views
   Dynamic URL Patterns
  URL Parameters and Capturing Values
   Using URL Parameters in Views
   Capturing URL Parameters in Views
  Including URLs from Other Apps
   Including URLs from Other Apps
   Nested URL Configuration
  Reverse URL Resolution
   Reverse URL Resolution
  Conclusion
Django Templates: Building Dynamic Web Pages
  Understanding Django Templates
   Purpose of Templates
   Django Template Engine
  Creating Django Templates
   Template File Structure
   Example Template File
   Rendering Templates in Views
  Django Template Language (DTL) Basics
   Template Variables
   Template Tags
   Template Filters
  Template Inheritance and Extending Templates
   Base Template
   Extending Base Template
  Context Data and Passing Variables to Templates
   Passing Data to Templates
   Accessing Context Data in Templates
  Including Templates
   Including Templates in Other Templates
  Conclusion
Django Models: Defining Data Structures
  Understanding Django Models
   Purpose of Models
   Object-Relational Mapping (ORM)
  Creating Django Models
   Model Definition Syntax
   Example Model
   Model Fields and Data Types
  Django Model Relationships
   Defining Relationships
  Django Model Migrations
   Database Migrations
   Generating Migrations
   Applying Migrations
   Rolling Back Migrations
  Django Model Queries
   Querying Data from Models
   Basic Querysets
   Advanced Queries
  Django Model Methods and Properties
   Model Methods
   Model Properties
  Conclusion
  Introduction to Inserting Data in Django
   Importance of Data Insertion
   Django Models and Database Interaction
  Inserting Data Using Model Instances
   Creating Model Instances
   Saving Model Instances
   Example: Inserting Multiple Records
  Inserting Data Using Model Managers
   Using Model Managers for Insertion
   create() Method
   bulk_create() Method
  Handling Constraints and Validation
   Handling Unique Constraints
   Handling Validation Errors
  Conclusion
  Introduction to Updating Data in Django
   Importance of Data Updates
   Django Models and Database Interaction
  Updating Data Using Model Instances
   Retrieving and Modifying Instances
   Example: Updating Multiple Records
  Updating Data Using Querysets
   Updating Data with Querysets
   update() Method
   Example: Using update() with Conditional Filtering
  Handling Constraints and Validation
   Handling Constraints during Updates
   Example: Handling Unique Constraints
   Handling Validation Errors
  Conclusion
  Introduction to Deleting Data in Django
   Importance of Data Deletion
   Django Models and Database Interaction
  Deleting Data Using Model Instances
   Deleting Individual Instances
   Example: Deleting Multiple Records
  Deleting Data Using Querysets
   Deleting Data with Querysets
   delete() Method
   Example: Using delete() with Conditional Filtering
  Handling Constraints and Validation
   Handling Constraints during Deletion
   Example: Handling Related Records
   Cascading Deletion
  Conclusion
  Introduction to Updating Django Models
   Significance of Model Updates
   Django Models and Database Schema
  Modifying Existing Fields in Django Models
   Changing Field Attributes
   Adding New Fields to Existing Models
  Handling Constraints and Schema Changes
   Altering Constraints in Models
   Applying Model Changes with Migrations
  Conclusion
  Introduction to Displaying Data in Django
   Importance of Displaying Data
   Django Templates and Views
  Displaying Data in Django Templates
   Rendering Data in Templates
   Passing Data from Views to Templates
   Using Loops in Templates
   Applying Conditional Statements in Templates
  Displaying Data Using Django Template Tags
   Using Template Tags for Control Flow
   Including Templates with Template Tags
  Conclusion
  Understanding Templates and Views in Django
   Significance of Templates and Views
   Role of Templates
   Role of Views
  Preparing Templates in Django
   Creating Template Files
   Example: Creating a Template
  Preparing Views in Django
   Creating View Functions
   Example: Creating a View Function
   Mapping URLs to Views
   Example: URL Mapping
  Passing Data from Views to Templates
   Context Data in Views
   Example: Passing Data to Template
  Rendering Templates in Views
   Using render() Function
   Example: Rendering Template in a View
  Conclusion
  Understanding the Importance of Links to Details
   Significance of Details Links
   Role of Links in Web Applications
  Creating Hyperlinks in Django Templates
   HTML Anchor Tags for Links
   Example: Creating a Hyperlink in a Template
  Passing Parameters in URLs
   Dynamic URLs in Django
   Example: Passing Parameters in a URL
  Handling URL Patterns in Django
   Mapping URLs to Views
   Example: URL Mapping in Django
  Using Dynamic Links in Views
   Passing Parameters from Views to Templates
   Example: Passing Parameters from Views to Templates
  Conclusion
  Understanding the Significance of Master Templates
   Role of Master Templates
   Advantages of Using Master Templates
  Creating a Base Template in Django
   Defining a Base HTML File
   Example: Creating a Base Template
  Extending Base Template in Other Templates
   Inheriting from the Base Template
   Example: Extending the Base Template
  Managing Blocks for Dynamic Content
   Utilizing Block Tags in Templates
   Example: Managing Blocks for Dynamic Content
  Conclusion
  Importance of the Main Index Page
   Role of the Index Page
   Significance for User Experience
  Creating a View for the Main Index Page
   Defining a View Function
   Example: Creating a View for the Index Page
  Designing the Index Page Template
   Creating an Index Page Template
   Example: Creating an Index Page Template
  Handling URL Patterns for the Index Page
   Mapping URLs to Views
   Example: URL Mapping for the Index Page
  Passing Data to the Index Page Template
   Context Data in Views
   Example: Passing Data to the Index Page Template
  Conclusion
  Understanding the Importance of a Custom 404 Page
   Significance of a 404 Page
   Importance of Customization
  Creating a Custom 404 Error Page in Django
   Defining a Custom 404 Template
   Example: Creating a Custom 404 Template
  Configuring Django to Use the Custom 404 Template
   Setting Up the Template Directory Structure
   Example: Template Directory Structure
   Adding Configuration in Django Settings
   Example: Django Settings Configuration
  Handling 404 Errors in Django Views
   Using Django's Http404 Exception
   Example: Handling 404 Errors in a View
  Conclusion
  Importance of Test Views in Django
   Role of Test Views
   Significance for Testing
  Creating a View Function in Django
   Defining a View Function
   Example: Creating a View Function
  Utilizing Class-Based Views
   Implementing Class-Based Views
   Example: Class-Based View
  URL Mapping for Test Views
   Linking URLs to Views
   Example: URL Mapping for Test Views
  Passing Context Data to Views
   Using Context Data
   Example: Passing Context Data to Views
  Testing Views in Django
   Writing Tests for Views
   Example: Testing a View
  Conclusion
  Understanding Django Admin
   Role and Significance
   Advantages of Django Admin
  Setting Up Django Admin
   Enabling Django Admin
   Example: Enabling Django Admin
  Accessing the Django Admin Interface
   Accessing the Admin Panel
   Example: Accessing Django Admin
  Creating Superusers for Admin Access
   Generating Superusers
   Example: Creating a Superuser
  Managing Models via Django Admin
   Model Management
   Example: Managing Models via Django Admin
  Customizing Django Admin Interface
   Customization Options
   Example: Customizing Admin Interface
  Adding Custom Admin Actions
   Defining Custom Admin Actions
   Example: Adding Custom Admin Actions
  Conclusion
  Importance of User Creation in Django
   Role of User Creation
   Significance for Web Applications
  Django's Authentication System
   Built-in Authentication Features
   Example: Built-in User Model
  Creating Users via Forms in Django
   Using Django Forms for User Creation
   Example: User Registration Form
  Creating Users via Django's Built-in Views
   Utilizing Django's Auth Views
   Example: URL Configuration for Authentication Views
  Handling User Data in Views
   User Data Handling in Views
   Example: Accessing User Data in Views
  User Authentication in Django
   Authenticating Users
   Example: User Authentication in Views
  Conclusion
  Importance of Including Models in Django
   Reusability and Modularity
   Benefits of Including Models
  Using Model Relationships in Django
   Types of Model Relationships
   Example: Foreign Key Relationship
  Including Models from Other Apps
   Importing Models from Other Apps
   Example: Including Models from Another App
  Working with Foreign Keys
   Understanding Foreign Keys
   Example: Using Foreign Keys
  Many-to-Many Relationships
   Defining Many-to-Many Relationships
   Example: Many-to-Many Relationship
  Abstract Models in Django
   Understanding Abstract Models
   Example: Abstract Model
  Conclusion
  Understanding the Importance of List Display in Django Admin
   Role of List Display
   Significance for Admin Interface
  Setting List Display in Django Admin
   Using list_display Attribute
   Example: Setting list_display for a Model
  Utilizing Fields, Methods, and Properties in list_display
   Displaying Model Fields
   Displaying Methods and Properties
   Example: Using Methods and Properties in list_display
  Handling Related Models in list_display
   Displaying Fields from Related Models
   Example: Accessing Related Model Fields in list_display
  Customizing List Display for Better Admin Usability
   Enhancing Admin Interface Readability
   Example: Customizing list_display for Better Usability
  Conclusion
  Importance of Updating Member Information
   User Data Maintenance
   Significance for Application
  Creating Update Forms in Django
   Update Form Generation
   Example: Creating an Update Form
  Handling Update Views in Django
   Update View Creation
   Example: Handling Update Views
  Validating and Saving Updates
   Form Validation
   Example: Validating and Saving Updates
  Securing Update Functionalities
   User Authentication and Authorization
   Example: Securing Update Functionalities
  Conclusion
  Importance of Adding Members
   User Base Expansion
   Significance for Application
  Creating Registration Forms in Django
   Registration Form Design
   Example: Creating a Registration Form
  Handling Registration Views in Django
   Registration View Implementation
   Example: Handling Registration Views
  Validating and Saving Member Data
   Form Validation for Registration
   Example: Validating and Saving Member Data
  Securing Registration Functionalities
   User Authentication and Access Control
   Example: Securing Registration Functionalities
  Conclusion
  Importance of Deleting Members
   Data Management
   Significance for Application
  Implementing Delete Functionalities in Django
   Delete View Creation
   Example: Handling Delete Views
  Confirming Deletions in Django
   Confirmation Steps
   Example: Confirming Deletions
  Securing Delete Operations
   Authentication and Authorization
   Example: Securing Delete Operations
  Soft Delete vs. Hard Delete
   Soft Deletion
   Hard Deletion
   Example: Implementing Soft Deletion
  Conclusion
  Django Project Structure
   Project Creation
   Example: Creating a Django Project
  Django Models
   Defining Models
   Example: Defining a Django Model
  Django Views
   Creating Views
   Example: Creating a Django View
  Django Templates
   Template Rendering
   Example: Django Template Structure
  Django URL Patterns
   URL Configuration
   Example: URL Configuration in Django
  Django Forms
   Form Handling
   Example: Creating a Django Form
  Django Settings
   Configuration Settings
   Example: Django Settings Configuration
  Conclusion
  Context Variables in Templates
   Template Context
   Example: Context Variables in Templates
  Passing Variables to Templates from Views
   Sending Data to Templates
   Example: Passing Variables from Views to Templates
  Using Variables in Django Models
   Model Fields as Variables
   Example: Using Variables in Django Models
  Handling Template Tags and Filters with Variables
   Template Tags
   Example: Using Template Tags with Variables
  Filters for Variable Manipulation
   Variable Manipulation with Filters
   Example: Using Filters with Variables
  Conclusion
  Introduction to Django Template Tags
   Template Tag Basics
   Example: Basic Template Tags in Django
  Built-in Template Tags in Django
   Django's Built-in Tags
   Example: Using Built-in Template Tags
  Creating Custom Template Tags in Django
   Custom Template Tag Creation
   Example: Creating a Custom Template Tag
  Including Block Tags in Django Templates
   Extending Templates with Block Tags
   Example: Using Block Tags in Templates
  Control Flow Tags in Django Templates
   Control Flow Tags Usage
   Example: Control Flow Tags in Action
  Conclusion
  Understanding Django If Else Statements
   Conditional Logic in Templates
   Example: Basic Usage of {% if %} Tag
  Conditional Statements in Django Templates
   Comparisons and Operators
   Example: Using Comparison Operators in {% if %} Tag
  Nested If Else Statements in Django Templates
   Nesting Conditional Blocks
   Example: Nested If Else Statements
  Using If Else Statements with Template Variables
   Evaluating Variables in Conditions
   Example: Using Template Variables in Conditional Statements
  Conditional Rendering with Django If Else Blocks
   Importance in Dynamic Content
   Example: Conditional Rendering in Templates
  Conclusion
  Introduction to Django For Loop
   Iterating Over Data
   Example: Basic Usage of {% for %} Loop
  Using {% for %} Loop with Iterable Objects
   Iterating Through Lists and Querysets
   Example: Iterating Through a List
  Accessing Iterable Item's Attributes
   Accessing Object Attributes
   Example: Accessing Object Attributes
  Looping Through Nested Data
   Iterating Nested Data Structures
   Example: Looping Through Nested Data
  Using {% for %} Loop Counter
   Accessing Loop Counter
   Example: Using Loop Counter
  Conditional Rendering Within {% for %} Loop
   Conditional Display
   Example: Conditional Rendering Within Loop
  Conclusion
  Importance of Comments in Django
   Code Documentation
   Example: Adding Comments in Django Views
  Commenting Best Practices in Django
   Clarity and Conciseness
   Example: Descriptive Comments in Django Models
  Types of Comments in Django
   Single-Line Comments
   Example: Single-Line Comments in Django Views
   Multi-Line Comments
   Example: Multi-Line Comments in Django Templates
  Best Practices for Commenting Django Templates
   Contextual Comments
   Example: Contextual Comments in Django Templates
  Comments for Code Maintenance in Django
   Future Considerations
   Example: Adding TODO Comments in Django Views
  Conclusion
  Introduction to Django Include
   Template Reusability
   Example: Basic Usage of {% include %} Tag
  Using {% include %} Tag in Django
   Including Templates
   Example: Including Header and Footer in Templates
  Dynamic Content with {% include %} Tag
   Passing Context Variables
   Example: Dynamic Content in Included Templates
  Nesting {% include %} Tags
   Including Multiple Templates
   Example: Nesting Included Templates
  Best Practices for {% include %} in Django
   Code Organization
   Example: Using Includes for Reusable Elements
  Conclusion
  Introduction to QuerySets in Django
   QuerySet Basics
   Example: Basic Usage of QuerySets
  Retrieving Data Using QuerySets
   Fetching Objects
   Example: Fetching Objects with QuerySets
  Chaining QuerySet Operations
   Method Chaining
   Example: Chaining QuerySet Operations
  QuerySet Methods for Filtering
   Filtering Results
   Example: Filtering QuerySets
  QuerySet Methods for Annotating Data
   Adding Annotations
   Example: Annotating QuerySets
  QuerySet Evaluation and Execution
   Lazy Evaluation
   Example: Lazy Evaluation of QuerySets
  Conclusion
  Introduction to QuerySet get() Method in Django
   Retrieving Single Objects
   Example: Basic Usage of get() Method
  Using get() Method with Unique Fields
   Unique Constraints in Queries
   Example: Retrieving Objects with Unique Fields
  Handling DoesNotExist and MultipleObjectsReturned Exceptions
   Exception Handling
   Example: Handling Exceptions with get() Method
  Using get() Method with Multiple Conditions
   Filtering with Multiple Parameters
   Example: Using Multiple Conditions with get() Method
  Querying with get() Method and ForeignKey Relationships
   Retrieving Related Objects
   Example: Querying Related Objects with get() Method
  Conclusion
  Introduction to QuerySet filter() Method in Django
   Filtering Objects
   Example: Basic Usage of filter() Method
  Filtering with filter() Method Using Exact Match
   Exact Matching Queries
   Example: Filtering Objects with Exact Matching
  Chaining Filters for Complex Queries
   Method Chaining with filter()
   Example: Chaining Filters for Complex Queries
  Querying with filter() Method and Comparison Operators
   Using Comparison Operators
   Example: Using Comparison Operators in filter() Method
  Filtering with Multiple Conditions
   Applying Multiple Conditions
   Example: Filtering Objects with Multiple Conditions
  Querying with filter() Method and ForeignKey Relationships
   Filtering Based on Relationships
   Example: Filtering Related Objects with filter() Method
  Conclusion
  Introduction to QuerySet order_by() Method in Django
   Sorting Query Results
   Example: Basic Usage of order_by() Method
  Sorting Objects in Ascending Order
   Ascending Sorting
   Example: Sorting Objects in Ascending Order
  Sorting Objects in Descending Order
   Descending Sorting
   Example: Sorting Objects in Descending Order
  Sorting Objects by Multiple Fields
   Sorting by Multiple Fields
   Example: Sorting Objects by Multiple Fields
  Handling Query Results with order_by()
   Handling Query Output
   Example: Handling Query Results with order_by()
  Conclusion
  Introduction to Static Files in Django
   Definition and Importance
   Example: Types of Static Files
  Managing Static Files in Django
   Static Files Handling
   Example: Django Static Files Structure
  Configuring Static Files in Django Settings
   Static Files Settings
   Example: Configuring Static Files in Settings
  Using Static Files in Templates
   Template Usage
   Example: Using Static Files in Templates
  Serving Static Files in Development
   Development Server Configuration
   Example: Serving Static Files in Development
  Collecting Static Files for Deployment
   Deployment Considerations
   Example: Collecting Static Files for Deployment
  Conclusion
  Adding Static Files in Django
   Directory Structure for Static Files
   Example: Django Static Files Structure
  Configuring Static Files in Django Settings
   Static Files Settings
   Example: Configuring Static Files in Settings
  Using Static Files in Templates
   Template Usage
   Example: Using Static Files in Templates
  Serving Static Files in Development
   Development Server Configuration
   Example: Serving Static Files in Development
  Collecting Static Files for Deployment
   Deployment Considerations
   Example: Collecting Static Files for Deployment
  Conclusion
  Introduction to WhiteNoise
   Purpose and Importance
   Example: Importance of WhiteNoise in Django
  Installing WhiteNoise in Django
   Installation Process
   Example: Installing WhiteNoise via pip
  Configuring WhiteNoise in Django Settings
   Settings Configuration
   Example: Configuring WhiteNoise in Django Settings
  Using WhiteNoise for Serving Static Files
   Static Files Serving
   Example: Utilizing WhiteNoise for Static File Serving
  Handling Static Files with WhiteNoise
   Advanced Configuration
   Example: Advanced Configuration with WhiteNoise
  Conclusion
  Introduction to Collecting Static Files in Django
   Purpose and Importance
   Example: Preparation of Static Files for Deployment
  Using the collectstatic Command
   Management Command Usage
   Example: Running the collectstatic Command
  Configuration for collectstatic in Django Settings
   Static Files Settings
   Example: Configuring collectstatic in Settings
  Understanding the Process of Collecting Static Files
   Workflow Overview
   Example: Collecting Static Files Workflow
  Managing Collected Static Files
   Deployment Folder Structure
   Example: Deployment Folder Structure
  Benefits of Collecting Static Files
   Deployment Readiness
   Example: Enhanced Deployment with Collected Static Files
  Conclusion
  Introduction to Global Static Files in Django
   Definition and Importance
   Example: Types of Global Static Files
  Organizing Global Static Files in Django
   Creating Global Static Directory
   Example: Structure of Global Static Files
  Configuring Global Static Files in Django Settings
   Adding Global Static Directory
   Example: Configuring Global Static Files in Settings
  Using Global Static Files in Templates
   Template Usage
   Example: Using Global Static Files in Templates
  Serving Global Static Files in Development
   Development Server Configuration
   Example: Serving Global Static Files in Development
  Conclusion
  Importance of Adding Styles to a Project
   Role of CSS
   Example: Types of Styling
  Methods to Add Styles in a Django Project
   Inline Styles
   Example: Inline Styling in HTML
   Internal Styles
   Example: Internal Styling in HTML
   External Stylesheets
   Example: External Stylesheet Linking in HTML
  Organizing Styles in a Django Project
   CSS File Structure
   Example: Structure of CSS Files in a Django Project
  Linking Stylesheets in Django Templates
   Static Files Configuration
   Example: Linking Stylesheets in Django Templates
  Conclusion
  Introduction to PostgreSQL
   Definition and Overview
   Example: Use Cases of PostgreSQL
  Key Features of PostgreSQL
   Advanced Capabilities
   Example: Notable Features of PostgreSQL
  Installing PostgreSQL
   Installation Process
   Example: Installing PostgreSQL on Ubuntu
  Basic PostgreSQL Commands
   Command-Line Interface (CLI)
   Example: Basic PostgreSQL Commands
  Using PostgreSQL with Django
   Integration with Django Framework
   Example: Configuring Django to Use PostgreSQL
  Conclusion
  Introduction to AWS Account Creation
   AWS Cloud Services
   Example: AWS Services
  Sign-Up Process for AWS Account
   Account Creation Steps
   Example: AWS Account Creation Steps
  AWS Account Setup and Verification
   Identity Verification
   Example: Identity Verification Process
  Accessing AWS Management Console
   Logging into AWS Console
   Example: Accessing AWS Management Console
  AWS Free Tier
   Free Usage Tier
   Example: Free Tier Services
  AWS Billing and Cost Management
   Billing Dashboard
   Example: AWS Billing Dashboard
  Conclusion
  Importance of Adding Members
   User Access and Participation
   Example: Scenarios Requiring Adding Members
  Methods to Add Members
   Manual Addition
   Example: Manual Member Addition
   Invitation Systems
   Example: Invitation-Based Addition
  Adding Members in Various Scenarios
   Project Management Systems
   Example: Adding Members to a Project Management System
   Social Media Platforms
   Example: Adding Members to a Social Media Platform
   Cloud Services and Collaborative Tools
   Example: Adding Members to a Cloud Service
  Conclusion
  Introduction to Deploying Django
   Definition and Overview
   Example: Deployment Scenarios
  Deployment Methods for Django
   Different Deployment Options
   Example: Deploying with Heroku
  Steps to Deploy a Django Application
   Preparation for Deployment
   Example: Preparing for Deployment
  Server Setup and Configuration
   Server Requirements
   Example: Setting Up AWS EC2 for Django Deployment
  Application Deployment Process
   Deploying Django Application
   Example: Deploying Django Application to Server
  Monitoring and Maintenance
   Post-Deployment Tasks
   Example: Monitoring and Maintenance Tools
  Conclusion
  Introduction to Elastic Beanstalk
   Overview and Purpose
   Example: Use Cases of Elastic Beanstalk
  Features and Benefits of Elastic Beanstalk
   Key Features
   Example: Benefits of Using Elastic Beanstalk
  Deploying Applications with Elastic Beanstalk
   Application Deployment Process
   Example: Deploying a Django Application on Elastic Beanstalk
  Elastic Beanstalk Configuration Options
   Environment Configuration
   Example: Configuring Environment on Elastic Beanstalk
  Monitoring and Managing Elastic Beanstalk Environments
   Monitoring and Logs
   Example: Monitoring Environment Health
  Advanced Customizations and Integrations
   Advanced Features
   Example: Customizing with Advanced Features
  Cost Considerations and Optimizations
   Cost Monitoring and Optimizations
   Example: Cost Management Strategies
  Conclusion
  Introduction to requirements.txt
   Purpose and Significance
   Example: Importance of requirements.txt
  Creating a requirements.txt File
   Identifying Dependencies
   Example: Creating a requirements.txt File
  Structure of requirements.txt
   Syntax and Formatting
   Example: Structure of requirements.txt
  Best Practices for Managing Dependencies
   Best Practices
   Example: Best Practices in requirements.txt
  Updating and Using requirements.txt
   Updating Dependencies
   Example: Updating requirements.txt
  Installing Dependencies from requirements.txt
   Dependency Installation
   Example: Installing Dependencies from requirements.txt
  Conclusion
  Introduction to a Hypothetical django.config File
   Custom Configuration File
   Example: Hypothetical Use Case for a django.config File
  Structure and Contents of django.config
   Config File Structure
   Example: Hypothetical Structure of django.config
  Hypothetical Use Case: Deployment Configuration
   Deployment Scenario
   Example: Custom Deployment Settings in django.config
  Hypothetical Use Case: CI/CD Integration
   Integration with CI/CD Tools
   Example: CI/CD Configurations in django.config
  Hypothetical Use Case: Tool-Specific Configurations
   Tool-Specific Configurations
   Example: Integration Settings in django.config
  Using a Hypothetical django.config File in Django
   Incorporating Configuration Settings
   Example: Loading and Using django.config Settings in Django
  Conclusion
  Introduction to .zip Files
   Definition and Purpose
   Example: Use Cases of .zip Files
  Creating .zip Files in Different Environments
   Native Operating System Features
   Example: Creating a .zip File in Windows
  Creating .zip Files via Command Line Interface (CLI)
   Using Command-Line Tools
   Example: Creating a .zip File via Terminal (Unix-based)
  Creating .zip Files in Programming Languages
   Using Programming Language Libraries
   Example: Creating a .zip File in Python
  Applications and Benefits of .zip Files
   Advantages of Compression and Archiving
   Example: Benefits of Using .zip Files
  Handling .zip Files: Extraction and Usage
   Extracting .zip Files
   Example: Extracting a .zip File in macOS
  Conclusion
  Importance of Updating a Project
   Continuous Improvement
   Example: Importance of Project Updates
  Reasons for Updating a Project
   Factors Driving Updates
   Example: Reasons for Project Updates
  Methods of Updating a Project
   Incremental Changes
   Example: Methods of Project Updating
  Performing Updates in a Project
   Steps in the Update Process
   Example: Update Process in Software Development
  Version Control and Project Updates
   Role of Version Control
   Example: Using Version Control Systems
  Conclusion
  Understanding Slug Fields
   Definition and Purpose
   Example: Importance of Slug Fields
  Implementing Slug Fields in Django
   Adding Slug Field to Models
   Example: Adding a Slug Field in a Django Model
  Generating and Managing Slugs
   Slug Generation Strategies
   Example: Generating Slugs in Django
  Implementing Slugs in URL Patterns
   Using Slugs in URL Routing
   Example: URL Configuration in Django
  Slug Fields and SEO
   SEO Impact of Clean URLs
   Example: SEO Benefits of Slug Fields
  Conclusion
  Introduction to Bootstrap 5
   Overview and Purpose
   Example: Importance of Bootstrap 5
  Key Features of Bootstrap 5
   Mobile-First Design
   Example: Responsive Grid System
  Integration of Bootstrap 5 in Web Projects
   Adding Bootstrap 5 to Projects
   Example: Integrating Bootstrap 5 via CDN
  Bootstrap 5 Components and Utilities
   UI Components and Utilities
   Example: Using Bootstrap 5 Components
  Customization and Theming in Bootstrap 5
   Theming Capabilities
   Example: Customizing Bootstrap 5 Variables
  Benefits of Bootstrap 5 in Web Development
   Advantages and Use Cases
   Example: Bootstrap 5 for Responsive Design
  Conclusion
  Introduction to Deploying with Elastic Beanstalk
   Overview and Purpose
   Example: Importance of EB Deployment
  Setting Up an AWS Account and Elastic Beanstalk Environment
   AWS Account Setup
   Example: Setting Up an EB Environment
  Deployment Process with Elastic Beanstalk
   Deploying Applications
   Example: Deploying Django Application with EB
  Configuration Options in Elastic Beanstalk
   Environment Configuration
   Example: Configuring Elastic Beanstalk Environment
  Monitoring and Managing Elastic Beanstalk Environments
   Monitoring and Logs
   Example: Monitoring EB Environment Health
  Advanced Customizations and Integrations
   Advanced Features
   Example: Customizing EB with Advanced Features
  Cost Considerations and Optimizations
   Cost Monitoring and Optimizations
   Example: Cost Management Strategies
  Conclusion
نظرات کاربران