ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Django 5 By Example: Build powerful and reliable Python web applications from scratch 5th Edition

دانلود کتاب Django 5 By Example: ساخت برنامه های تحت وب قدرتمند و قابل اعتماد پایتون از ابتدا نسخه پنجم

Django 5 By Example: Build powerful and reliable Python web applications from scratch 5th Edition

مشخصات کتاب

Django 5 By Example: Build powerful and reliable Python web applications from scratch 5th Edition

ویرایش: [5 ed.] 
نویسندگان:  
سری: 
ISBN (شابک) : 9781805125457 
ناشر: Packt Publishing 
سال نشر: 2024 
تعداد صفحات: 1028 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 45 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 40,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 3


در صورت تبدیل فایل کتاب Django 5 By Example: Build powerful and reliable Python web applications from scratch 5th Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب Django 5 By Example: ساخت برنامه های تحت وب قدرتمند و قابل اعتماد پایتون از ابتدا نسخه پنجم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجیفهرست مطالب

Preface
  Who this book is for
  What this book covers
  To get the most out of this book
   Download the example code files
   Download the color images
   Conventions used
  Get in touch
  Join us on Discord!
  Visit the book’s dedicated website
  Head to https://djangobyexample.com/ to find out more about the book and what past readers thought about it.
  Share your thoughts
  Download a free PDF copy of this book
Building a Blog Application
  Installing Python
  Creating a Python virtual environment
  Installing Django
   Installing Django with pip
  Django overview
   Main framework components
   The Django architecture
   New features in Django 5
  Creating your first project
   Applying initial database migrations
   Running the development server
   Project settings
   Projects and applications
   Creating an application
  Creating the blog data models
   Creating the Post model
   Adding datetime fields
   Defining a default sort order
   Adding a database index
   Activating the application
   Adding a status field
   Adding a many-to-one relationship
   Creating and applying migrations
  Creating an administration site for models
   Creating a superuser
   The Django administration site
   Adding models to the administration site
   Customizing how models are displayed
   Adding facet counts to filters
  Working with QuerySets and managers
   Creating objects
   Updating objects
   Retrieving objects
   Filtering objects
   Using field lookups
   Chaining filters
   Excluding objects
   Ordering objects
   Limiting QuerySets
   Counting objects
   Checking if an object exists
   Deleting objects
   Complex lookups with Q objects
   When QuerySets are evaluated
   More on QuerySets
   Creating model managers
  Building list and detail views
   Creating list and detail views
   Using the get_object_or_404 shortcut
   Adding URL patterns for your views
  Creating templates for your views
   Creating a base template
   Creating the post list template
   Accessing our application
   Creating the post detail template
  The request/response cycle
  Management commands used in this chapter
  Summary
  Additional resources
  Join us on Discord!
Enhancing Your Blog and Adding Social Features
  Functional overview
  Using canonical URLs for models
  Creating SEO-friendly URLs for posts
   Modifying the URL patterns
   Modifying the views
   Modifying the canonical URL for posts
  Adding pagination
   Adding pagination to the post list view
   Creating a pagination template
   Handling pagination errors
  Building class-based views
   Why use class-based views
   Using a class-based view to list posts
  Recommending posts by email
   Creating forms with Django
   Handling forms in views
   Sending emails with Django
   Working with environment variables
   Sending emails in views
   Rendering forms in templates
  Creating a comment system
   Creating a model for comments
   Adding comments to the administration site
   Creating forms from models
   Handling ModelForms in views
   Creating templates for the comment form
   Adding comments to the post detail view
   Adding comments to the post detail template
   Using simplified templates for form rendering
  Summary
  Additional resources
Extending Your Blog Application
  Functional overview
  Implementing tagging with django-taggit
  Retrieving posts by similarity
  Creating custom template tags and filters
   Implementing custom template tags
   Creating a simple template tag
   Creating an inclusion template tag
   Creating a template tag that returns a QuerySet
   Implementing custom template filters
   Creating a template filter to support Markdown syntax
  Adding a sitemap to the site
  Creating feeds for blog posts
  Adding full-text search to the blog
   Installing Docker
   Installing PostgreSQL
   Dumping the existing data
   Switching the database in the project
   Loading the data into the new database
   Simple search lookups
   Searching against multiple fields
   Building a search view
   Stemming and ranking results
   Stemming and removing stop words in different languages
   Weighting queries
   Searching with trigram similarity
  Summary
  Expanding your project using AI
  Additional resources
Building a Social Website
  Functional overview
  Creating a social website project
   Starting the social website project
  Using the Django authentication framework
   Creating a login view
   Using Django’s built-in authentication views
   Login and logout views
   Change password views
   Reset password views
  User registration and user profiles
   User registration
   Extending the user model
   Installing Pillow and serving media files
   Creating migrations for the profile model
     Using a custom user model
  Summary
  Additional resources
  Join us on Discord!
Implementing Social Authentication
  Functional overview
  Technical requirements
  Using the messages framework
  Building a custom authentication backend
   Preventing users from using an existing email address
  Adding social authentication to your site
   Running the development server through HTTPS
   Authentication using Google
   Creating a profile for users that register with social authentication
  Summary
  Additional resources
Sharing Content on Your Website
  Functional overview
  Creating an image bookmarking website
   Building the image model
   Creating many-to-many relationships
   Registering the image model in the administration site
  Posting content from other websites
   Cleaning form fields
   Installing the Requests library
   Overriding the save() method of a ModelForm
   Building a bookmarklet with JavaScript
  Creating a detail view for images
  Creating image thumbnails using easy-thumbnails
  Adding asynchronous actions with JavaScript
   Loading JavaScript on the DOM
   Cross-site request forgery for HTTP requests in JavaScript
   Performing HTTP requests with JavaScript
   Adding infinite scroll pagination to the image list
  Summary
  Additional resources
Tracking User Actions
  Functional overview
  Building a follow system
   Creating many-to-many relationships with an intermediate model
   Creating list and detail views for user profiles
   Adding user follow/unfollow actions with JavaScript
  Creating an activity stream application
   Using the contenttypes framework
   Adding generic relations to your models
   Avoiding duplicate actions in the activity stream
   Adding user actions to the activity stream
   Displaying the activity stream
   Optimizing QuerySets that involve related objects
     Using select_related()
     Using prefetch_related()
   Creating templates for actions
  Using signals for denormalizing counts
   Working with signals
   Application configuration classes
  Using Django Debug Toolbar
   Installing Django Debug Toolbar
   Django Debug Toolbar panels
   Django Debug Toolbar commands
  Counting image views with Redis
   Installing Redis
   Using Redis with Python
   Storing image views in Redis
   Storing a ranking in Redis
   Next steps with Redis
  Summary
  Expanding your project using AI
  Additional resources
Building an Online Shop
  Functional overview
  Creating an online shop project
   Creating product catalog models
   Registering catalog models on the administration site
   Building catalog views
   Creating catalog templates
  Building a shopping cart
   Using Django sessions
   Session settings
   Session expiration
   Storing shopping carts in sessions
   Creating shopping cart views
     Adding items to the cart
     Building a template to display the cart
     Adding products to the cart
     Updating product quantities in the cart
   Creating a context processor for the current cart
     Context processors
     Setting the cart in the request context
  Registering customer orders
   Creating order models
   Including order models in the administration site
   Creating customer orders
  Creating asynchronous tasks
   Working with asynchronous tasks
   Workers, message queues, and message brokers
     Using Django with Celery and RabbitMQ
     Monitoring Celery with Flower
  Summary
  Additional resources
  Join us on Discord!
Managing Payments and Orders
  Functional overview
  Integrating a payment gateway
   Creating a Stripe account
   Installing the Stripe Python library
   Adding Stripe to your project
   Building the payment process
     Integrating Stripe Checkout
   Testing the checkout process
     Using test credit cards
     Checking the payment information in the Stripe dashboard
   Using webhooks to receive payment notifications
     Creating a webhook endpoint
     Testing webhook notifications
   Referencing Stripe payments in orders
   Going live
  Exporting orders to CSV files
   Adding custom actions to the administration site
  Extending the administration site with custom views
  Generating PDF invoices dynamically
   Installing WeasyPrint
   Creating a PDF template
   Rendering PDF files
   Sending PDF files by email
  Summary
  Additional resources
Extending Your Shop
  Functional overview
  Creating a coupon system
   Building the coupon model
   Applying a coupon to the shopping cart
   Applying coupons to orders
   Creating coupons for Stripe Checkout
   Adding coupons to orders on the administration site and to PDF invoices
  Building a recommendation engine
   Recommending products based on previous purchases
  Summary
  Additional resources
Adding Internationalization to Your Shop
  Functional overview
  Internationalization with Django
   Internationalization and localization settings
   Internationalization management commands
   Installing the gettext toolkit
   How to add translations to a Django project
   How Django determines the current language
  Preparing your project for internationalization
  Translating Python code
   Standard translations
   Lazy translations
   Translations including variables
   Plural forms in translations
   Translating your own code
  Translating templates
   The {% translate %} template tag
   The {% blocktranslate %} template tag
   Translating the shop templates
  Using the Rosetta translation interface
  Fuzzy translations
  URL patterns for internationalization
   Adding a language prefix to URL patterns
   Translating URL patterns
  Allowing users to switch language
  Translating models with django-parler
   Installing django-parler
   Translating model fields
   Integrating translations into the administration site
   Creating migrations for model translations
   Using translations in QuerySets
   Adapting views for translations
  Format localization
  Using django-localflavor to validate form fields
  Expanding your project using AI
  Summary
  Additional resources
Building an E-Learning Platform
  Functional overview
  Setting up the e-learning project
  Serving media files
  Building the course models
   Registering the models in the administration site
   Using fixtures to provide initial data for models
  Creating models for polymorphic content
   Using model inheritance
     Abstract models
     Multi-table model inheritance
     Proxy models
   Creating the Content models
   Creating custom model fields
   Adding ordering to Module and Content objects
  Adding authentication views
   Adding an authentication system
   Creating the authentication templates
  Summary
  Additional resources
  Join us on Discord!
Creating a Content Management System
  Functional overview
  Creating a CMS
   Creating class-based views
   Using mixins for class-based views
   Working with groups and permissions
     Restricting access to class-based views
  Managing course modules and their contents
   Using formsets for course modules
   Adding content to course modules
   Managing modules and their contents
  Reordering modules and their contents
   Using mixins from django-braces
  Summary
  Additional resources
Rendering and Caching Content
  Functional overview
  Displaying the catalog of courses
  Adding student registration
   Creating a student registration view
   Enrolling in courses
  Rendering course contents
   Accessing course contents
   Rendering different types of content
  Using the cache framework
   Available cache backends
  Installing Memcached
   Installing the Memcached Docker image
   Installing the Memcached Python binding
  Django cache settings
   Adding Memcached to your project
  Cache levels
   Using the low-level cache API
   Checking cache requests with Django Debug Toolbar
   Low-level caching based on dynamic data
   Caching template fragments
   Caching views
   Using the per-site cache
  Using the Redis cache backend
   Monitoring Redis with Django Redisboard
  Summary
  Additional resources
Building an API
  Functional overview
  Building a RESTful API
   Installing Django REST framework
   Defining serializers
   Understanding parsers and renderers
   Building list and detail views
  Consuming the API
  Extending serializers
   Adding additional fields to serializers
   Implementing serializer method fields
  Adding pagination to views
  Building the course serializer
   Serializing relations
  Creating nested serializers
  Creating ViewSets and routers
  Building custom API views
  Handling authentication
   Implementing basic authentication
  Adding permissions to views
  Adding additional actions to ViewSets
  Creating custom permissions
  Serializing course contents
  Consuming the RESTful API
  Summary
  Additional resources
Building a Chat Server
  Functional overview
  Creating a chat application
   Implementing the chat room view
  Real-time Django with Channels
   Asynchronous applications using ASGI
   The request/response cycle using Channels
  Installing Channels and Daphne
  Writing a consumer
  Routing
  Implementing the WebSocket client
  Enabling a channel layer
   Channels and groups
   Setting up a channel layer with Redis
   Updating the consumer to broadcast messages
   Adding context to the messages
  Modifying the consumer to be fully asynchronous
  Persisting messages into the database
   Creating a model for chat messages
   Adding the message model to the administration site
   Storing messages in the database
   Displaying the chat history
  Integrating the chat application with existing views
  Summary
  Additional resources
Going Live
  Creating a production environment
   Managing settings for multiple environments
     Local environment settings
     Running the local environment
     Production environment settings
  Using Docker Compose
   Installing Docker Compose via Docker Desktop
   Creating a Dockerfile
   Adding the Python requirements
   Creating a Docker Compose file
   Configuring the PostgreSQL service
   Applying database migrations and creating a superuser
   Configuring the Redis service
  Serving Django through WSGI and NGINX
   Using uWSGI
   Configuring uWSGI
   Using NGINX
   Configuring NGINX
   Using a hostname
   Serving static and media assets
     Collecting static files
     Serving static files with NGINX
  Securing your site with SSL/TLS
   Checking your project for production
   Configuring your Django project for SSL/TLS
   Creating an SSL/TLS certificate
   Configuring NGINX to use SSL/TLS
   Redirecting HTTP traffic over to HTTPS
  Configuring Daphne for Django Channels
   Using secure connections for WebSockets
   Including Daphne in the NGINX configuration
  Creating a custom middleware
   Creating subdomain middleware
     Serving multiple subdomains with NGINX
  Implementing custom management commands
  Summary
  Expanding your project using AI
  Additional resources
  Join us on Discord!
Other Books You May Enjoy
Index
نظرات کاربران