ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Phyton Programming Bible: [3 in 1] The Complete Crash Course to Learn and Explore Python beyond the Basics. Including Examples and Practical Exercises to Master Python from Beginners to Pro

دانلود کتاب کتاب مقدس برنامه نویسی پایتون: [3 در 1] دوره کامل Crash برای یادگیری و کاوش پایتون فراتر از اصول اولیه. شامل مثال‌ها و تمرین‌های عملی برای تسلط بر پایتون از مبتدی تا حرفه‌ای

Phyton Programming Bible: [3 in 1] The Complete Crash Course to Learn and Explore Python beyond the Basics. Including Examples and Practical Exercises to Master Python from Beginners to Pro

مشخصات کتاب

Phyton Programming Bible: [3 in 1] The Complete Crash Course to Learn and Explore Python beyond the Basics. Including Examples and Practical Exercises to Master Python from Beginners to Pro

ویرایش: 
نویسندگان:  
سری: 
 
ناشر: Independently published 
سال نشر: 2023 
تعداد صفحات: 182 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 8 Mb 

قیمت کتاب (تومان) : 43,000ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Phyton Programming Bible: [3 in 1] The Complete Crash Course to Learn and Explore Python beyond the Basics. Including Examples and Practical Exercises to Master Python from Beginners to Pro به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب کتاب مقدس برنامه نویسی پایتون: [3 در 1] دوره کامل Crash برای یادگیری و کاوش پایتون فراتر از اصول اولیه. شامل مثال‌ها و تمرین‌های عملی برای تسلط بر پایتون از مبتدی تا حرفه‌ای نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجیفهرست مطالب

Introduction to Python
  What is Python?
   Brief history and development of Python
   Features and strengths of Python
  Why learns Python?
   Real-world applications of Python
   Career opportunities with Python:
  Installing Python
   Windows:
   macOS:
   Linux:
   Configuring the Python Environment:
  Python Development Environments
   Choosing the Right IDE for Your Needs
Chapter 1: Basic Concepts
  Data Types
  Variables
  Operators
  Basic Data Structures
  Control Flow
Functions and Modules
  Functions and Parameters
   Defining and Calling Functions
   Positional and Keyword Arguments
  Returning Values
   Multiple Return Values
  Built-in Functions
  Importing Modules
   Overview of Python Modules
   Importing Modules in Your Code
  Creating and Using Your Own Modules
   Creating a Custom Python Module
   Using a Custom Python Module
   Organizing Your Code with Modules
Chapter 2: Input and Output
  Standard Input/Output
   Basic input/output with Python
  Reading and writing to the console
  Reading and Writing Files
   Reading text and binary files with Python
   Writing data to files
  Error Handling
   Handling exceptions with try/except blocks
   Raising your own exceptions
Chapter 3: Object-Oriented Programming
  Classes and Objects
  Methods and Attributes
  Inheritance
   The Benefits of Inheriting Properties and Methods From Parent Classes
   Creating child classes
  Polymorphism
   Using polymorphism in Python
   Polymorphism in Inheritance
   Overriding Methods
Chapter 4: Advanced Topics
  Regular Expressions
   Overview of Regular Expressions:
   Using Regular Expressions in Python:
  Lambda Functions
   Introduction to Lambda Functions:
  List Comprehensions
   Creating Lists with List Comprehensions:
   Advanced List Comprehension Techniques:
  Decorators
   Overview of Decorators in Python:
   Creating and Using Decorators:
  Generators
   Overview of Generators in Python:
   Creating and Using Generators:
Chapter 1: Python Libraries and Applications
  NumPy
   Overview of NumPy:
   Using NumPy for numerical computations:
  Pandas
   Overview of Pandas
   Using Pandas for data manipulation and analysis:
  Matplotlib
   Overview of Matplotlib:
   Creating data visualizations with Matplotlib:
  Flask
   Overview of Flask
   Building web applications with Flask
  Django
   Overview of Django
   Building web applications with Django
Chapter 2: Working with APIs
  What are APIs?
   Types of APIs
  HTTP Requests and Responses
   Overview of HTTP protocol
   Sending and receiving HTTP requests with Python
  JSON Data Format
   Introduction to JSON
   Parsing and creating JSON data in Python
  Accessing APIs with Python
   Using the Requests library to access APIs
   Authentication with APIs
  Examples of Popular APIs
   Twitter API
   OpenWeatherMap API
   Google Maps API
Chapter 3: Data Analysis and Visualization
  Reading Data with Pandas
   Importing data into Pandas
   Working with different data formats
  Data Cleaning and Preparation
   Handling missing data
   Data normalization and scaling
  Exploratory Data Analysis
   Summary statistics and visualizations
   Data profiling and exploration techniques
  Visualizing Data with Matplotlib and Seaborn
   Creating charts and graphs with Matplotlib
   Using Seaborn for advanced visualization
  Basic Statistical Analysis with Python
   Descriptive Statistics
   Hypothesis Testing
Chapter 4: Machine Learning with Python
  Overview of Machine Learning
   Types of Machine Learning Algorithms
  Supervised and Unsupervised Learning
   Supervised Learning
   Unsupervised Learning
   Difference between Supervised and Unsupervised Learning
  Scikit-Learn Library
   Using Scikit-Learn for machine learning tasks
   Examples of using Scikit-Learn for machine learning tasks
  Common Machine Learning Algorithms
  Applications of Machine Learning in Python
Chapter 5: Web Scraping with Python
  What is Web Scraping?
  How to Use Python for Web Scraping
   Requests Library
   BeautifulSoup Library
  Scraping Data from Websites
   Step 1: Send a GET Request
   Step 2: Parse the HTML
   Step 3: Extract Data
  Data Extraction and Cleaning
   Regular Expressions
   String Manipulation
Chapter 6: Data Science with Python
  Introduction to Data Science
  Working with Data Frames in Python
  Data Visualization with Matplotlib and Seaborn
  Exploratory Data Analysis and Statistical Analysis
  Linear and Logistic Regression Analysis
Chapter 7: Web Development with Python
  Introduction to web development with Python
  Creating dynamic websites using Flask and Django
  Building web applications with Python
Chapter 8: Testing and Debugging in Python
  Why Testing and Debugging is Important
   Types of Testing in Python
   Unit Testing with Pytest
   Debugging Techniques in Python
   Profiling Python Code
Chapter 9: Networking with Python
  Introduction to networking in Python
  Basic networking concepts
  Socket programming with Python
  Client-server communication in Python
  Networking libraries in Python (e.g. Twisted, Scapy)
Chapter 10: Game Development with Python
  Introduction to Game Development with Python
  Pygame library for Game Development
  Creating Games with Python
  Physics Simulation in Python Game Development
  Game Design Principles and Strategies
Chapter 11: Cybersecurity with Python
  Introduction to Cybersecurity with Python
  Cryptography and Encryption in Python
  Network Security with Python
  Web Security with Python
  Threat Detection and Response with Python
Chapter 12: Big Data with Python
  Introduction to Big Data and Python
  Processing Big Data with Python
  Working with Hadoop and Spark using Python
  Storing and Managing Big Data with Python
  Data Visualization and Analysis for Big Data with Python
Chapter 13: Natural Language Processing with Python
  Introduction to natural language processing:
  Text pre-processing and cleaning with Python:
  Sentiment analysis with Python:
  Named entity recognition with Python:
  Topic modeling with Python:
BOOK 3: MASTERING PYTHON LIKE A PRO
Chapter 1: Deep Learning with Python
  Introduction to deep learning
  Neural network basics
  Keras library for deep learning with Python
  Convolutional neural networks for image processing
  Recurrent neural networks for natural language processing
Chapter 2: Cloud Computing with Python
  Introduction to Cloud Computing with Python
  Cloud Computing Platforms (e.g. AWS, Google Cloud, Azure)
  Managing Cloud Infrastructure with Python
  Deploying Python Applications to the Cloud
  Big Data Processing in the Cloud with Python
Chapter 3: GUI Programming with Python
  Introduction to GUI programming with Python
  Tkinter library for GUI programming with Python
  Building desktop applications with Python
  Designing user interfaces with Python
  Event-driven programming in GUI programming with Python
Chapter 4: Mobile App Development with Python
  Introduction to Mobile App Development with Python
  Kivy Library for Mobile App Development with Python
  Building Cross-Platform Mobile Apps with Python
  User Interface Design for Mobile Apps with Python
  Mobile App Deployment with Python
Chapter 5: Future Work and Next Steps
  Review of Python Basics
  Tips for Continued Learning and Practice
  Future Directions and Applications for Python
   Applications of Python in different fields:
  Appendix: Python Reference
   Python Version
   Syntax
   Data Types
   Variables
   Operators
   String Methods
   Date and Time
   File Handling
   Exception Handling
Conclusion
نظرات کاربران